Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016, oochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. oochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých prepdisov.
Zaslaním osobných údajov uvedených na tomto formulári udeľujem spoločnosti názov/sídlo/IČO, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I (ďalej len ,,názov“), oddiel …………………. súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov na účel vykonávania aktivít v informačnom systéme na podporu propagácie imidžu, imidžu spoločnosti New Deal Management a poskytovanie údajov tretím stranám a to na obdobie jedného roka.
Spoločnosť New Deal Management prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu. Dotknutá osoba môže svoj súhlas odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu spoločnosti New Deal Management alebo zaslaním žiadosti na emailovú adresu: info@newdealmanagement.sk
V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba nasledujúce práva:
a) právo na prístup k osobným údajom,
b) právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
c) právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
f) právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže,
dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
g) právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov prostredníctvom emailovej adresy: info@newdealmanagement.sk
Súhlasím so zasielaním informácií o novinkách a ponukách prostredníctvom emailu a SMS.
Bol som oboznámený a súhlasím s informáciami pre uchádzača.
 
Kontakt

Adress : Michalská 12
811 03 Bratislava
MO-FR 10:00-18:00

info@newdealmanagement.sk

 
Director: Lucia Pučíková
director@newdealmanagement.sk
 
Agent: Michaela Budáčová
scout@newdealmanagement.sk
 
Milan
Agent: Samuel Krajča
krajcasamuel@gmail.com
phone: +421 903 719 101